Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

ΑΡΘΡΟ 11 Ν. 2472/1997, ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ 1/1999 ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Σύμφωνα με τον ν. 3471/2006 και τον 2472/1997 περί προστασίας του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων, η BriQ Properties Aνώνυμη Εταιρεία Επενδύσεων σε Ακίνητη Περιουσία (Αλ.Πάντου 25, Καλλιθέα, T.K.176 71, Αθήνα, τηλ: +30 211 999 1000, +30 211 999 400) (εφεξής η «Εταιρεία») σας ενημερώνει ότι η ίδια ή/και τρίτοι κατ’ εντολήν και για λογαριασμό της επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα φυσικών προσώπων (εφεξής η «Υποκειμένων«) με τις εξής ιδιότητες: επισκέπτες/χρήστες του δικτυακού τόπου της Εταιρείας, μέτοχοι της Εταιρείας ή μη, ιδιοκτήτες/ενοικιαστές ακινήτων, συμμετέχοντες σε διαγωνισμούς αγοραπωλησιών ακινήτων δια της υποβολής προσφορών, λοιποί συμβαλλόμενοι με την Εταιρεία (π.χ. πωλητές, εγγυητές κ.ά.) καθώς και εντολοδόχοι, μέλη διοικητικού συμβουλίου και αντίκλητοι των ως άνω προσώπων.

Σκοπός της επεξεργασίας:(α) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση των συναλλαγών και σχέσεων της Εταιρείας με τα ανωτέρω πρόσωπα, (β) εξυπηρέτηση, υποστήριξη και παρακολούθηση δεδομένων μετόχων της Εταιρείας, (γ) προάσπιση των συμφερόντων της Εταιρείας και εκπλήρωση των σχετικών υποχρεώσεών της
Αποδέκτες των δεδομένων: Για τα στοιχεία που υποχρεούται ή δικαιούται η Εταιρεία να ανακοινώνει βάσει νόμου, δικαστικής ή κανονιστικής αποφάσεως: Χρηματιστήριο Αθηνών, Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, δημόσιες και ανεξάρτητες διοικητικές αρχές, δημόσιες υπηρεσίες, ΟΤΑ, Κτηματολόγιο Α.Ε., φορείς κοινής ωφέλειας, χρηματοπιστωτικοί και ασφαλιστικοί φορείς, δικαστικές αρχές, δημόσιοι λειτουργοί ή τρίτοι. Για όλα τα στοιχεία: η Διοίκηση, οι υπηρεσίες της Εταιρείας καθώς και οι θυγατρικές και οι συνδεδεμένες με την Εταιρεία εταιρείες στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.

Κάθε υποκείμενο δεδομένων, έχει δικαίωμα να γνωρίζει εάν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν αποτελούν ή αποτέλεσαν αντικείμενο επεξεργασίας (δικαίωμα πρόσβασης, άρθ. 12 Ν. 2472/1997) και να προβάλλει εγγράφως και οποτεδήποτε αντιρρήσεις για την επεξεργασία τους (δικαίωμα αντίρρησης, ά. 13 ν. 2472/1997). Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων σας πρόσβασης και αντίρρησης μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Κο Μάνο Ανδρικάκη της Εταιρείας BriQ Properties, τηλ. +30 211 999 1000, ηλεκτρονική διεύθυνση: info@briqproperties.gr.