Διοικητικό Συμβούλιο

Το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας ορίσθηκε βάσει της υπ΄ αρ. 33100-07/10/2016 συμβολαιογραφικής πράξης, καθώς και της με αριθμό 33141-21/10/2016 πράξης διόρθωσης περί σύστασης της Εταιρείας. Σύμφωνα με την από 25.10.2016 απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης ορίσθηκαν τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Ακολούθως, σύμφωνα με την από 25.10.2016 απόφασή του το Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου λήγει στις 20/10/2019. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Theodore Fessas Phaedon-Theodore Tamvakakis Anna Apostolidou
Θεόδωρος Φέσσας Φαίδων Ταμβακάκης Άννα Αποστολίδου
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Apostolos Georgantzis Markos Bitsakos Eftychia Koutsoureli
Απόστολος Γεωργαντζής Μάρκος Μπιτσάκος Ευτυχία Κουτσουρέλη
Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Efstratios Papaefstratiou
Ευστράτιος Παπαευστρατίου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος