Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στην άσκηση των καθηκόντων του που αφορούν στην επίβλεψη της επάρκειας και αποτελεσματικότητας του συστήματος εσωτερικού ελέγχου και διαχείρισης κινδύνων, στην εποπτεία της συμμόρφωσης με το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο λειτουργίας της Εταιρείας καθώς και στην διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης και εποπτείας του εξωτερικού ελέγχου. Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από τρία μη εκτελεστικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τουλάχιστον ένα εκ των οποίων είναι ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος του οργάνου διοίκησης. Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου ορίστηκαν από τη 25.10.2016 Γενική Συνέλευση των μετόχων ως ακολούθως :