Μετοχική Σύνθεση

Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Μέτοχοι Αρ. Μετοχών %
Θεόδωρος Φέσσας 6.286.233 52,73%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 3.157.547 26,49%
Θεσμικοί Επενδυτές 583.661 4,90%
Επενδυτικό Κοινό 1.894.090 15,89%
Σύνολο 11.921.531 100,00%

Στοιχεία: 30.09.18, 16:18