Μετοχική Σύνθεση

Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Μέτοχοι Αρ. Μετοχών %
Θεόδωρος Φέσσας 6.299.233 52,84%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 3.157.547 26,49%
Θεσμικοί Επενδυτές 587.963 4,93%
Επενδυτικό Κοινό 1.876.788 15,74%
Σύνολο 11.921.531 100,00%

Στοιχεία: 31.12.18