Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Τοποθεσία Ακινήτων

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2017 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 9
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 38.853
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 34.681
Σταθμισμένος μέσος όρος λήξης μισθώσεων (έτη) 8,11
Ποσοστό Πληρότητας 98,3%
Εμπορική Αξία (σε χιλιάδες €) 26.346