Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Οκτωβρίου, 2018 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 12
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 44.907
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 40.735
Σταθμισμένος μέσος όρος λήξης μισθώσεων (έτη) 8,0
Ποσοστό Πληρότητας 98,3%
Εμπορική Αξία (σε €Μ) 33