Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2018 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 14
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 48.765
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 44.594
Σταθμισμένος μέσος όρος λήξης μισθώσεων (έτη) 7,8
Ποσοστό Πληρότητας 98,3%
Εμπορική Αξία (σε €Μ) 40