Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Αυγούστου, 2019 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 16
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 51.979
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 46.682
Σταθμισμένη μέση διάρκεια μισθώσεων (έτη) 8,9
Ποσοστό Πληρότητας 98,5%
Εμπορική Αξία (σε €Μ) 43,8