Αγορά ιδίων μετοχών

Ημερομηνία Συναλλαγής: 
11.03.2021

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού 2273 / 2003 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε εκτέλεση της από 30/03/2020 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 31/03/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, προέβη κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της 11/3/2021, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 3.100 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,995 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 6.184,51 ευρώ.