Αγορά ιδίων μετοχών

Ημερομηνία Συναλλαγής: 
19.05.2022

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/03/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι προέβη την 19/05/2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 4.000 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,9750 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 7.900,00 ευρώ.


H Εταιρεία κατέχει σήμερα 359.136 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,00% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.