Αγορά ιδίων μετοχών

Ημερομηνία Συναλλαγής: 
17.10.2022

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. γνωστοποιεί ότι σύμφωνα με το άρθρο 49 του Ν 4548/2018 και σε εκτέλεση της από 21/04/2021 απόφασης της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της Εταιρείας και της από 28/03/2022 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ότι προέβη την 17.10.2022, μέσω της χρηματιστηριακής εταιρείας «Eurobank Equities», σε αγορά 4.982 ιδίων μετοχών με μέση τιμή κτήσης 1,900 ευρώ και συνολική αξία συναλλαγής 9.465,80 ευρώ.

H Εταιρεία κατέχει σήμερα 392.030 ίδιες μετοχές, ποσοστό 1,10% του συνόλου των μετοχών της Εταιρείας.

Η ανακοίνωση εκδίδεται σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τον κατ' εξουσιοδότηση Κανονισμό (ΕΕ) 2016/1052.