Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν.3340/2005

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. «η Εταιρεία» σύμφωνα με τον Ν.3340/2005, ανακοινώνει ότι ο κ. Απόστολος Γεωργαντζής - Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και υπόχρεο πρόσωπο με βάση το άρθρο 13 του Ν. 3340/2005 και πλέον τον Κανονισμό ΕΕ 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου), απέκτησε την 20 Δεκεμβρίου 2019 μέσω άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης στα πλαίσια της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, 2.500 κοινές ονομαστικές μετοχές της Εταιρείας, συνολικής αξίας Ευρώ 5.250.