Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε Αγορά 5.151 μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 4 Ιουνίου 2018, έναντι συνολικού τιμήματος 9.197,20 ευρώ.