Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι η κα. Κουτσουρέλη Ευτυχία, μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε πώληση 100.000 δικαιωμάτων επί μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 6 Δεκεμβρίου 2019, έναντι συνολικού τιμήματος 1.055,44 ευρώ.