ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ 2021

Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2022

H Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 4.1.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, μετά την ολοκλήρωση του φορολογικού ελέγχου για το φορολογικό έτος 2021 που διενεργήθηκε από τον Ανεξάρτητο Ορκωτό Ελεγκτή-Λογιστή, σύμφωνα με το άρθρο 65Α του Ν. 4174/2013, εκδόθηκε Έκθεση Φορολογικής Συμμόρφωσης με συμπέρασμα χωρίς επιφύλαξη για την ίδια καθώς και για τις θυγατρικές της.