Διοικητικό Συμβούλιο

Το 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 2020, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Theodore Fessas Anna Apostolidou Apostolos Georgantzis
Θεόδωρος Φέσσας Άννα Αποστολίδου Απόστολος Γεωργαντζής
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Εκτελεστικό Μέλος
Markos Bitsakos Eftychia Koutsoureli Efstratios Papaefstratiou
Μάρκος Μπιτσάκος Ευτυχία Κουτσουρέλη Ευστράτιος Παπαευστρατίου
Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος
Eleni Linardou
Ελένη Λινάρδου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος