Διοικητικό Συμβούλιο

Το 8μελές Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας εκλέχθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 30ης Μαρτίου 2020, η οποία όρισε και τα ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη του σύμφωνα με το άρθρο 87 παρ. 5 του Ν.4548/2018 και το άρθρο 3 του Ν.3016/2002. Η θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τετραετής (4) έτη, ήτοι μέχρι την 1η Απριλίου 2024, και η θητεία του θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας μετά τη λήξη της. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και οι ιδιότητές τους είναι οι ακόλουθες:

Theodore Fessas Phaedon-Theodore Tamvakakis Anna Apostolidou
Θεόδωρος Φέσσας Φαίδων Ταμβακάκης Άννα Αποστολίδου
Πρόεδρος, Μη Εκτελεστικό Μέλος Αντιπρόεδρος, Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Διευθύνουσα Σύμβουλος, Εκτελεστικό Μέλος
Apostolos Georgantzis Markos Bitsakos Eftychia Koutsoureli
Απόστολος Γεωργαντζής Μάρκος Μπιτσάκος Ευτυχία Κουτσουρέλη
Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος Μη Εκτελεστικό Μέλος
Efstratios Papaefstratiou Eleni Linardou
Ευστράτιος Παπαευστρατίου Ελένη Λινάρδου
Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος Ανεξάρτητο Μη Εκτελεστικό Μέλος