Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της Εταιρείας της 30.03.2020 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή νέας τριμελούς Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 44 του ν. 4449/2017, η οποία θα είναι επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, και η οποία θα αποτελείται από δύο Aνεξάρτητα Mη Eκτελεστικά μέλη του Δ.Σ και ένα Mη Eκτελεστικό μέλος του Δ.Σ., κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 4 του ν. 3016/2002. Η θητεία αποφασίστηκε να συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, το οποίο εξελέγη από την ανωτέρω Τακτική Γενική Συνέλευση, ήτοι για τέσσερα (4) έτη ή μέχρι την 1η Απριλίου 2024, παρατεινόμενη αυτόματα μέχρι τη λήξη της προθεσμίας, εντός της οποίας πρέπει να συνέλθει η αμέσως επόμενη Τακτική Γενική Συνέλευση και μέχρι τη λήψη της σχετικής απόφασης. Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Ελέγχου στις 30.03.2020, τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου, αποφάσισαν τον ορισμό του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού μέλους του Δ.Σ., κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου του Δημητρίου, ως Προέδρου αυτής. Κατόπιν των ανωτέρω, η Επιτροπή Ελέγχου της Εταιρίας αποτελείται από τους εξής:

Για να δείτε τον Κανονισμό της Επιτροπής Ελέγχου παρακαλούμε πατήστε εδώ