Κώδικας Εταιρικής Διακυβέρνησης

H Εταιρεία, συμμορφούμενη με το νόμο 3873/2010, υιοθέτησε και ακολουθεί τις γενικές αρχές του Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης του Συνδέσμου Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ) για τις Εισηγμένες Εταιρείες, λαμβάνοντας επίσης υπόψη το Παράρτημα I του ΕΚΕΔ «Εξαιρέσεις για εισηγμένες εταιρείες μικρότερου μεγέθους».