Γενικές Συνελεύσεις

19.04.2022 - Ανακοίνωση Ορισμού Μελών και εκλογή Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου

19.04.2022 - Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα

19.04.2022 - Ανακοίνωση Αποφάσεων Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων

19.04.2022 – Ανακοίνωση Διανομής Μερίσματος χρήσης 2021

12.04.2022 – Σχέδια αποφάσεων / Σχόλια Δ.Σ. επί των θεμάτων της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης

12.04.2022 – Έκθεση αποδοχών Διοικητικού Συμβουλίου έτους 2021

12.04.2022 – Έκθεση Ανεξαρτήτων Μη Εκτελεστικών Μελών προς την Τακτική Γενική Συνέλευση της 19.04.2022

12.04.2022 – Έκθεση πεπραγμένων Επιτροπής Ελέγχου 2021

29.03.2022- Αριθμός μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022

29.03.2022- Ψηφοδέλτιο Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022

29.03.2022- Εξουσιοδότηση για την Τακτική Γενικής Συνέλευσης της 19.04.2022

29.03.2022- Εισήγηση για τα υποψήφια μέλη ΔΣ

29.03.2022- Πρόσκληση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης 19.04.2022