Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κείμενη νομοθεσία, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε πώληση 170.000 κοινών ονομαστικών μετοχών εκδόσεως της εταιρείας «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» στις 26 Ιουλίου 2017, έναντι συνολικού τιμήματος 396.100 ευρώ.