Γνωστοποίηση συναλλαγών

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και τις λοιπές ισχύουσες διατάξεις, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. , προέβη σε Αγορά 225.000 μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 7 Αυγούστου 2017, έναντι συνολικού τιμήματος 399.485 ευρώ.