Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών

Σκοπός της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους. Η Επιτροπή Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών αποτελείται από τρία (3) μέλη και εκλέχθηκε από το 30.03.2020 Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας. Η σύνθεση της Επιτροπής Ανθρωπίνου Δυναμικού και Αποδοχών είναι η ακόλουθη: