Μετοχική Σύνθεση

Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Μέτοχοι Αρ. Μετοχών %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,59%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,82%
Σύνολο διασποράς 16.305.811 45,59%
Θεσμικοί Επενδυτές 8.408.951 23,51%
Επενδυτικό Κοινό 7.538.242 21,08%
Ίδιες Μετοχές 3.58.618 1,00%
Σύνολο 35.764.593 100,00%

Στοιχεία: 30.06.2021