Μετοχική Σύνθεση

Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Μέτοχοι Αρ. Μετοχών %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,59%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,82%
Σύνολο διασποράς 16.305.811 45,59%
Θεσμικοί Επενδυτές 10.031.732 28,05%
Επενδυτικό Κοινό 6.274.079 17,54%
Σύνολο 35.764.593 100,00%

Στοιχεία: 31.12.2019