Μετοχική Σύνθεση

Briq Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.

Μέτοχοι Αρ. Μετοχών %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,6%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,8%
Σύνολο διασποράς 16.305.811 45,6%
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.897.308 10,9%
Ταμεία κοινωνικής Ασφάλισης 1.505.381 4,2%
Ασφαλιστικές εταιρείες 2.510.945 7%
Άλλοι θεσμικοί 682.149 1,9%
Επενδυτικό κοινό 7.366.410 20,6%
Ίδιες Μετοχές 343.618 1,0%
Σύνολο 35.764.593 100,00%

Στοιχεία: 31.12.2021