Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι η κα. Ευτυχία Κουτσουρέλη, Μη Εκτελεστικό Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε Αγορά 149.304 μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 21 Μαρτίου 2018, έναντι συνολικού τιμήματος 283.677,60 ευρώ.