Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε Αγορά 1.095 μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 21 Ιουνίου 2018, έναντι συνολικού τιμήματος 1.955,14 ευρώ.