Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, γνωστοποιείται ότι ο κ. Φέσσας Θεόδωρος, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., προέβη σε πώληση 194.794 δικαιωμάτων επί μετοχών της εταιρίας BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. στις 5 Δεκεμβρίου 2019, έναντι συνολικού τιμήματος 3.822,48 ευρώ.