Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας Ν. 3556/2007

Η BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π. (εφεξής η Εταιρεία) γνωστοποιεί, σύμφωνα με το Ν.3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ.596/2014, ότι την 24/09/2020 η κα Παπαγεωργίου Ελένη, συνδεδεμένο πρόσωπο με τον κ. Φέσσα Θεόδωρο, Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη σε Αγορά 14.000 μετοχών της Εταιρείας συνολικής αξίας 23.488,38 ευρώ.