Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2020 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 29
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 123.268,94
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 117.798,81
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 6,63
Ποσοστό Πληρότητας 98,8%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 106