Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2021 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 27
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 146.583,67
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 8.1
Ποσοστό Πληρότητας 98,5%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 122