Ανάλυση Χαρτοφυλακίου

Πληροφορίες Χαρτοφυλακίου

Την 31η Δεκεμβρίου, 2019 Συνολικά
Αριθμός Ακινήτων 22
Συνολική Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 57.796
Εκμισθώσιμη Επιφάνεια Ακινήτων (τ.μ.) 52.024
Σταθμισμένη μέση υπολειπόμενη διάρκεια μισθώσεων (έτη) 8,3
Ποσοστό Πληρότητας 98,7%
Αξία Αποτίμησης (σε €Μ) 60