ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

στοχεύοντας σε υψηλών προδιαγραφών επαγγελματικά ακίνητα στην ελληνική αγορά

Χαρτοφυλάκιο

Το χαρτοφυλάκιο των εμπορικών ακινήτων μας αποτελείται από επτά (7) ακίνητα υψηλών προδιαγραφών με συνολική αξία αποτίμησης €24 εκατ. (Δεκέμβριος 2016).

Νέα

08.08.2017 - Ανακοίνωση ρυθμιζόμενης πληροφορίας (Ν.3556/2007)
08.08.2017 - Γνωστοποίηση συναλλαγών
31.07.2017 - Γνωστοποίηση κράτους-μέλους καταγωγής
31.07.2017 - Γνωστοποίηση δικαιωμάτων ψήφου
28.07.2017 - Γνωστοποίηση συναλλαγών
26.07.2017 - Έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Εταιρείας στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών
26.07.2017 - Διάθεση Ενημερωτικού Δελτίου της Εταιρείας
12.04.2017 - Υποβολή αίτησης στο Χρηματιστήριο Αθηνών για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρείας «BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.» και υποβολή του σχετικού Ενημερωτικού Δελτίου προς έγκριση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς
07.04.2017 - Αποφάσεις της εξ αναβολής ΕΓΣ της Quest Συμμετοχών την 7 Απριλίου 2017
17.03.2017 - Αποφάσεις Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της Quest Συμμετοχών A.E.
24.02.2017 - Πρόσκληση των κ.κ Μετόχων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Quest Συμμετοχών Ανώνυμη Εταιρεία» σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 17 Μαρτίου 2017
05.01.2017 - Ολοκλήρωση της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου της Unisystems A.E. με επιστροφή των μετοχών BriQ Properties A.E.E.A.Π και μετρητών στην Quest Συμμετοχών Α.Ε.
17.06.2016 - Η Ελληνική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς χορηγεί άδεια λειτουργίας ΑΕΕΑΠ στην BriQ Properties