Μετοχική Σύνθεση

BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π.
ΜΕΤΟΧΟΙ ΑΡ. ΜΕΤΟΧΩΝ %
Θεόδωρος Φέσσας (άμεσα και έμμεσα) 13.444.093 37,6%
Ευτυχία Κουτσουρέλη 6.014.689 16,8%
Σύνολο Διασποράς 16.305.811 45,6%
Αμοιβαία Κεφάλαια 3.897.308 10,9%
Ταμεία Κοινωνικής Ασφάλισης 1.505.381 4,2%
Ασφαλιστικές εταιρείες 2.510.945 7,0%
Άλλοι θεσμικοί 682.149 1,9%
Επενδυτικό κοινό 7.366.410 20,6%
Ίδιες Μετοχές 343.618 1,0%
Σύνολο 35.764.593 100,00%
Στοιχεία: 31.12.2021

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ