Εταιρικές Ανακοινώσεις

ΦΙΛΤΡΟ ΑΝΑ

2023
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
  • 2018
  • 2017
  • 2016

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων (Ορθή Επανάληψη)

PDF 125KB

Ανασυγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου και συγκρότηση αυτού σε σώμα - Πρακτικό ΔΣ

PDF 163KB

Ανακοίνωση εκλογής νέου μέλους Δ.Σ. - Ανασυγκρότηση Δ.Σ. και Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

PDF 146KB

Ορισμός Μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΔΣ

PDF 892KB

Ανακοίνωση Αντικατάστασης Μέλους της Επιτροπής Ελέγχου

PDF 133KB

Εκλογή μελών Επιτροπής Ελέγχου - Πρακτικό ΕΕ

PDF 112KB

Δελτίο Τύπου – Δημοσιοποίηση Κατάστασης Επενδύσεων 31.12.2022

PDF 242KB

Ανακοίνωση Υπογραφής συμφωνίας μεταξύ BriQ Properties Α.Ε.Ε.Α.Π., Intercontinental International Α.Ε.Ε.Α.Π. και Ajolico Trading Limited

PDF 145KB

Δελτίο Τύπου - Συμφωνία για την αγορά ακινήτων και μετοχών και την συγχώνευση μέσω απορρόφησης της Intercontinental International ΑΕΕΑΠ

PDF 160KB

Ανακοίνωση άλλων σημαντικών γεγονότων - Sarmed Warehouses A.E.

PDF 134KB

Ανακοίνωση Θυγατρικής Sarmed Warehouses A.E. | Μείωση Μετοχικού Κεφαλαίου

PDF 236KB

Αναλυτική Οικονομική Πληροφόρηση

Δείτε αναλυτικά και ανά έτος τις οικονομικές μας εκθέσεις

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ