Επιτροπή Ελέγχου

Η Γενική Συνέλευση της 19.04.2022 ομόφωνα αποφάσισε την εκλογή  τριμελούς  Επιτροπής Ελέγχου, σύμφωνα με τις διατάξεις 74 του ν. 4706/2020, η  οποία  θα  είναι  επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου, τα μέλη της οποίας θα είναι μη εκτελεστικά και στην πλειοψηφία τους ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, κατά την έννοια των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4706/2020 και έδωσε εντολή στο Διοικητικό  Συμβούλιο  να  ορίσει  τα Μέλη του Δ.Σ. που  θα  καταλάβουν τις θέσεις  των  μελών  της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας. Επιπλέον, αποφασίστηκε, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου να οριστεί από τα μέλη της Επιτροπής.

Κατόπιν της από 10.03.2023 παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου και από την Επιτροπή Ελέγχου, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 44 του ν. 4449/2017, ως ισχύει σήμερα, το άρθρο 9 του ν. 4076/2020 και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου της Εταιρείας, την αντικατάσταση του παραιτηθέντος μέλους από το μη εκτελεστικό μέλος κ. Θεόδωρο Φέσσα για το υπόλοιπο της θητείας του, ήτοι μέχρι την 19η Απριλίου 2026, η οποία θα παραταθεί αυτόματα μέχρι την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εται­ρείας μετά τη λήξη της.

Τα μέλη της Επιτροπής Ελέγχου είναι τα ακόλουθα:

Theodore Fessas

Μάριος Λασανιάνος

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Ελένη Λινάρδου

Μέλος

Theodore Fessas

Θεόδωρος Φέσσας

Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ελέγχου

PDF 262KB