Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων

Σκοπός της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων είναι να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά με τον καθορισμό και την παρακολούθηση της εφαρμογής της πολιτικής αμοιβών του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και την προσέλκυση εξειδικευμένων στελεχών και τη διατήρηση, αξιοποίηση και εξέλιξή τους.

Κατόπιν της παραίτησης του κ. Ευστράτιου Παπαευστρατίου από το Διοικητικό Συμβούλιο και από την Επιτροπή Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, το Διοικητικό Συμβούλιο την 13.03.2023 αποφάσισε ομόφωνα να ορίσει σύμφωνα με το άρθρο 10 του Ν. 4706/2020, τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας και τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, τα ακόλουθα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ως μέλη της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων.

Η διάρκεια της θητείας της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων σύμφωνα με τον Κανονισμό της είναι τριετής και λήγει την 29η Απριλίου 2025, ενώ δύναται να ανανεωθεί ή να ανακληθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Theodore Fessas

Ελένη Λινάρδου

Πρόεδρος

Theodore Fessas

Μάριος Λασανιάνος

Μέλος

Theodore Fessas

Θεόδωρος Φέσσας

Μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Αποδοχών Και Υποψηφιοτήτων

PDF 334KB